deklaracja dostępności

Instytut Książki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej czasopisma „Literatura na Świecie” .

Data publikacji strony internetowej: 2020-08-04
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-21 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Elżbieta Siwecka, e.siwecka(at)literaturanaswiecie.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 827 47 91. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Dostępność architektoniczna
Redakcja czasopisma „Literatura na Świecie” mieści się w lokalu, do którego wejście wymaga przejścia przez bramę kamienicy; wejście na teren kompleksu kamienic oraz wejście na klatkę schodową zabezpieczone jest domofonem. Nie ma obszarów kontroli. Lokal znajduje się na 1. piętrze. Dostęp do lokalu wyłącznie schodami. Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz parkingu. Najbliższy parking publiczny ogólnodostępny, płatny znajduje się na ul. Trębackiej. Nie ma przeszkód dla wstępu z psem asystującym. Nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

WYDAWCA:
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
©2020 | Literatura na Świecie